Themes: Pirandello Luigi - writer, novelist and playwright