Convegni: Polo agroalimentare... (Napoli, gennaio 1989)